ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΓΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

11/06/2018

Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) ενημερώνει τις Οργανώσεις Γονέων (Συλλόγους, Ενώσεις, Ομοσπονδίες) ότι σε νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις 24 Οκτωβρίου 2018 και αφορούσε «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις» εξαιρέθηκαν από την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν έσχες) οι εκπρόσωποι των Οργανώσεων Γονέων (Συλλόγων, Ενώσεων).

Ως ΑΣΓΜΕ από κοινού με τις Ομοσπονδίες, τις Ενώσεις και τους Συλλόγους Γονέων ενώσαμε τη φωνή μας, τα τελευταία χρόνια, και είχαμε επανειλημμένα διεκδικήσει με επιστολές μας, κινητοποιήσεις και παραστάσεις διαμαρτυρίας την εξαίρεση των εκπροσώπων γονέων. Η επιμονή, οι πιέσεις μας και το δίκαιο του αιτήματός μας έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και για την εξαίρεση των Συλλόγων Γονέων από την υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ, την διαγραφή των προστίμων και την δυνατότητα επιστροφής - κατάθεσης του ΑΦΜ για τους Συλλόγους που έχουν ήδη.

Παρακάτω το σχετικό απόσπασμα από το άρθρο 1 του νόμου :

Νόμος 4571/2018 - ΦΕΚ 186/Α/30-10-2018 : Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309)

  1. Η φράση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003(Α΄ 309) «Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν:» αντικαθίσταται από τη φράση: «Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο

συμβίωσης και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν:».

2.α. Από την περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 η φράση «, και όταν διοριστούν,» διαγράφεται.

β. Η περίπτωση θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«θ. Οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών των Δήμων, οι Πρόεδροι και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, οι Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και οι Γενικοί Διευθυντές των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων Δήμων, καθώς και οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων των Δήμων. Ειδικότερα ως προς τις σχολικές επιτροπές, δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλουν οι Πρόεδροι και οι διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών αυτών.»