ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

10/18/2019